Magazynowanie i logistyka ADR. Podstawowe informacje

informacje magazynowe

Skrót ADR pochodzi od francuskiego oznaczenia magazynowania i logistyki materiałów uznawanych za niebezpieczne. Ujednolicenie przepisów i oznaczeń związanych z przewozem takich substancji ma przyczynić się do wzrostu bezpieczeństwa w czasie magazynowania i transportu. Zmniejsza też zagrożenie związane z ewentualnymi wypadkami z udziałem pojazdów przewożących takie materiały. Sprawdź, czym jest ADR i jakie są oznaczenia ładunków niebezpiecznych!

Co oznacza skrót ADR?

Oznaczenie ADR pochodzi od nazwy określającej magazynowanie i logistykę materiałów niebezpiecznych. Bezpieczny i szybki transport takich substancji realizują wyspecjalizowane podmioty, np. firma transportowa Maximus w Poznaniu. Wyraźne oznaczenia pozwalają na identyfikację rodzaju przewożonej substancji i stopnia jej toksyczności.

Klasy towarów niebezpiecznych

Przewóz ADR podlega oznaczeniom ułatwiającym jednoznaczną identyfikację konkretnych towarów i substancji.  Wyróżnia się 13 klas towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym. Obejmują one m.in. materiały i przedmioty wybuchowe, gazy, materiały stałe i ciekłe zapalne, samozapalne, materiały utleniające, trujące, zakaźne i promieniotwórcze, a także żrące i inne materiały niebezpieczne.

Oznaczenia na pojazdach do przewozu niebezpiecznych substancji

Podstawowym oznaczeniem ADR jest pomarańczowy prostokąt z czarną obwódką. Na pomarańczowym tle znajdują się dwie liczby oddzielone od siebie poziomą czarną kreską. W górnej części znajduje się numer rozpoznawczy niebezpieczeństwa HIN składający się z 2 lub 3 cyfr oznaczających stan skupienia substancji i jej działanie. Na dole znajduje się numer rozpoznawczy materiału UN składający się z 4 cyfr. Oznaczenia grup pakowania określają natężenie zagrożenia. Grupa I zarezerwowana jest dla towaru, który stwarza duże zagrożenie, grupa II – średnie zagrożenie i grupa III – małe zagrożenie. Oprócz tego spotyka się oznaczenia literowe, pochodzące z języka angielskiego. Dobra organizacja i przestrzeganie procedur to bardzo ważne kwestie w przewozie materiałów niebezpiecznych. Regulacje dotyczące magazynowania i transportu substancji toksycznych, wybuchowych itd. są niezbędne do zwiększenia bezpieczeństwa na każdym etapie przewozu takich ładunków.